Preparatory Teachers

Roles and Contact Information

Ms

Jessica-Ann

Bolton

Gr 2 Class Teacher

Mrs

Di

Bosse

Maths Academy (Gr 3,4,5,6), iCreate (Gr 1,2,3,4,5,6)

Prep Deputy Head

Mr

Nicholas

Clegg

Gr 7 Class Teacher

English (Gr 7), History (Gr 7), LO (Gr 7), Maths (Gr 7)

Mrs

Liezel

Crossman

Gr 4 Class Teacher

English (Gr 4), LO (Gr 4), Maths (Gr 4)

Mrs

Anita

Ford

Afrikaans (Gr 7)

Mr

Craig

Giese

Gr 10 Class Teacher

Geography (Gr 7,10,12)

Facilities, Health and Safety

Mrs

Jennifer

Hart

Natural Sciences (Gr 7), Physical Sciences (Gr 10,11)

Mrs

Tegan

Hoole

Gr 3 Class Teacher

Mrs

Gillian

Howard

Gr 1 Class Teacher

Mr

Nathan

Johannisen

Choir (Gr 3), Music (Gr 1,2,3,4,5,6,7)

Mr

Morgan

Johnston

Gr 5 Class Teacher

LO (Gr 5), Social Sciences (Gr 4,5,6)

Mr

Byron

Joseph

Gr 6 Class Teacher

Afrikaans (Gr 4,5,6), LO (Gr 6)

Mrs

Caryn

Lategan

Gr 2 Class Teacher

Ms

Antonet

Louw

Gr 9 Class Teacher

Afrikaans (Gr 7,8,9)

Ms

Meghan

Maconochie

Gr 6 Class Teacher

English (Gr 6), LO (Gr 6), Maths (Gr 6)

Ms

Jennifer

Moorcroft

Drama (Gr 1,2,3,4,7)

Mr

Dwight

Morrings

Music (Gr 7,8,9)

Mrs

Lisa

Musto

Gr 5 Class Teacher

English (Gr 5), LO (Gr 5), Maths (Gr 5)

Ms

Busisiwe

Nelson

isiXhosa (Gr 1,2,3,4)

Ms

Ronwyn

Pearce

Gr 9 Class Teacher

Maths (Gr 7,8,9,10)

Ms

Lisa

Pfeffer

German (Gr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

Ms

Megan

Skelly

Computer Technology (Gr 4,5,6,7,8), Computers (Gr 2,3), iCreate (Gr 7,8)

Mrs

Tarryn

Swanepoel

Gr 1 Class Teacher

Mrs

Colleen

Vorster

Gr 3 Class Teacher

Mrs

Lisa

Wardle

Gr 4 Class Teacher

LO (Gr 4), Science and Technology (Gr 4,5,6)

Mrs

Rebecca

Wheatley

Art (Gr 1,2,3,4,5,6,7)

Miss

Buli

Zumani

Gr 7 Class Teacher

LO (Gr 7), isiXhosa (Gr 5,6,7)